14 vasario 10, Pirmadienis 09:26

Etikos kodeksas

Parašė 

Priimtas 2014 m. vasario 8 d

ŠZMK visuotiniame susirinkime

 

Šveicarų zenenhundų mylėtojų klubo nario etikos kodeksas

Šis etikos kodeksas priimtas Šveicarų zenenhundų mylėtojų klubo narių, siekiant skatinti ŠZMK klubą ir narius savo susijusioje su šunimis veikloje laikytis garbės ir orumo bei gyvūnų gerovės prioriteto, vadovautis visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės sampratomis bei teisės aktais, reglamentuojančiais elgesį su gyvūnais. Šis kodeksas yra rekomendacinio pobūdžio, ŠZMK nariui yra garbė jo laikytis.

 

Šio kodekso skaitymo ir supratimo tikslais, jo tekste naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

-        Kodeksas – šis Šveicarų zenenhundų mylėtojų klubo nario etikos kodeksas;

-        ŠZMK - Šveicarų zenenhundų mylėtojų klubas;

-        LKD – Lietuvos kinologų draugija;

-        FCI – Tarptautinė kinologijos federacija;

-        Zenenhundas – bet kuris iš 4 šveicarų zenenhundų veislių (Apencelio, Berno, didysis šveicarų, Entlebucho) šuo (kalė);

-        Veislė – bet kuri iš 4 šveicarų zenenhundų veislių, nebent kontekstas numato kitaip;

-        Narys – kiekvienas ŠZMK narys;

Bendrosios nuostatos

ŠZMK narys:

1.      suvokia, kad jo elgesys šunų laikymo, veisimo, dalyvavimo įvairiuose renginiuose srityse tiesiogiai formuoja nuomonę apie klubą, zenenhundus, daro įtaką zenenhundų veislių gerovei;

2.     būdamas klubo nariu įsipareigoja veikti ŠZMK klubo ir šveicarų zenenhundų veislių naudai;

3.     lojalus klubui;

4.     kaip veisėjas pripažįsta FCI zenenhundų standartus, įgyvendindamas savo vesimo programą orientuojasi į standartuose nurodytų požymių visumą;

5.     įsipareigoja laikytis LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo, kitų su gyvūnų gerove susijusiu teisės aktų, LKD nuostatų, ŠZMK tvarkos aprašų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių su šunimis susijusią veiklą, reikalavimų;

6.     dalinasi su kitais nariais žiniomis apie zenenhundų veisles, teikia atitinkančią tikrovę informaciją apie juos, jų sveikatą, genealogiją, gyvenimo trukmę;

7.      gerbia kitus klubo narius ir veislynus;

8.     pagal galimybes skatina visuomenę atsakingai žvelgti į gyvūnų laikymą;

9.     laiko veislės ir atskirų šunų gerovę aukščiau asmeninės naudos;

10.  pagal galimybes dalyvauja ŠZMK organizuojamuose renginiuose ir kitoje veikloje ir teikia jiems pirmenybę;

11.   įvykdo kiekvienos jo pasirašytos su šunimis susijusios sutarties nuostatas;

12.   susilaiko nuo bereikalingos nekonstruktyvios kitų klubo narių ir jų šunų kritikos;

13.   neskleidžia melagingos informacijos ar gandų apie svetimus šunis ar vadas;

14.   būdamas naujoku, prireikus prašo patarimo ir pagalbos iš labiau patyrusių savininkų ir veisėjų, savo ruožtu labiau patyrę savininkai ir veisėjai padeda naujokams ir dalinasi su jais savo patirtimi.

 

Šunų laikymas

Kiekvienas ŠZMK narys įsipareigoja:

15.   suteikti jam priklausantiems šunims tinkamas gyvenimo sąlygas: juos maitinti, girdyti, išvedžioti, socializuoti, prižiūrėti;

16.   rūpintis, kad jam priklausantiems šunims būtų suteikta reikalinga veterinarinė pagalba;

17.   užtikrinti, kad jam priklausantys šunys dėvėtų jiems pritaikytus antkaklius/petnešas, būtų laikomi prie pavadžio ar efektyviai kontroliuojami viešumoje ar namie, nebūtų paliekami viešumoje be priežiūros;

18.  išvedžiojant šunį pasirūpinti švara ir tvarka, surinkti vedžiojamo šuns ekskrementus;

19.   neatimti gyvybės šuniukui ar suaugusiam šuniui. Tik tuo atveju, jei šuo nepagydomai serga ir kenčia skausmus, veterinarijos gydytojas gali atlikti humanišką eutanaziją;

20.  jei, susidarius aplinkybėms, nebegalės rūpintis savo šunimis, pranešti apie tai klubui ir veisėjui bei surasti naujus šeimininkus ir jiems perduoti šunis;

21.   neteikti žinomai neteisingos informacijos apie zenenhundų veisles ar klaidinančiai reklamuoti šunį bei neklaidinti dėl šuns sveikatos būklės ar kokybės;

22.  pranešti veisėjui apie pasireiškusias šuniui galimai paveldimas ligas;

23.  pranešti veisėjui ir asmeniui, iš kurio įsigijo šuniuką, apie šuns savininko pasikeitimą;

24.  laikyti tik tokį skaičių šunų, kuriam gali suteikti pakankamai vietos, priežiūros, maitinimo, dėmesio, socializacijos, veterinarinės pagalbos;

25.  bet kurioje su šunimis susijusioje veikloje laikyti šuns gerovę aukštesniu prioritetu nei trenerio, veisėjo, savininko, organizatoriaus, rėmėjo, hendlerio ir pan. veiklos tikslai.

Kiekvienam ŠZMK nariui rekomenduojama:

26.  atlikti savo šuniui profilaktiškai prevencinius sanitarinius tyrimus;

27.  pagal galimybes atlikti savo šuniui genetinius ir kitus tyrimus dėl zenenhundams būdingų ligų (tokių kaip klubų ir alkūnių displazija, akių ligos, degeneratyvinė mielopatija, von Willebrand sindromas); teikti tokių tyrimų rezultatus duomenų bazėms (klubo, LKD, visuotinėms kaip Ingrus, Berner-Garde), kurių tikslas rinkti ir skleisti informaciją apie zenenhundų paveldimas ligas su tikslu šias ligas išnaikinti;

28.  pranešti veisėjui apie savo šunims atliktas chirurgines operacijas, kurios pakeičia natūralią šuns būseną ir galinčias turėti įtakos veisimui.

Dalyvavimas parodose

ŠZMK narys:

29.  etiškai elgiasi parodose, neaptarinėja viešai prie ringo rodomų šunų, hendlerių (vedlių), savininkų ar veislynų;

30.  gerbia teisėją ir ringo personalą, netrukdo jiems atlikti savo darbą. Pastebėjęs netikslumą ar turėdamas klausimų, juos užduoda teisėjui ar ringo darbuotojams pasibaigus ringui. Turėdamas pretenzijų dėl teisėjavimo, suteikto įvertinimo ar titulo, pateikia skundą parodos organizatoriui ar LKD;

31.   rūpinasi švara ir tvarka parodoje, surenka savo šuns ekskrementus;

32.  į ringą išeina tvarkingai apsirengęs, neapsvaigęs;

33.  atveda šunį į parodą švarų, pagal galimybes paruoštą atsižvelgiant į zenenhundų standartų reikalavimus;

34.  neveda į parodą nėščių bei rujojančių kalių arba imasi visų įmanomų priemonių, kad dėl to nekiltų nepatogumų kitiems eksponentams;

35.  neveda į parodą šuniukų, kuriems nepadaryti visi būtini skiepai;

36.  užtikrina, kad šuns elgesys, ypač agresyvus, nekeltų pavojaus ar nepatogumų dalyviams ir žiūrovams;

37.  jeigu šuo sukėlė nepatogumų kitiems dalyviams ar žiūrovams, jo savininkas atsiprašo ir atlygina padarytus nuostolius.

 

Veisimas

38.  Kiekvienas ŠZMK narys, besirengiantis tapti veisėju ar veisiantis zenenhundus, suvokia savo atsakomybę prieš šias veisles.

39.  Veisėjas turi suprasti veislės standartą, įvertinti kiekvieno planuojamo veisti šuns savybes, įvertinti žinomas jo protėvių savybes, ir taikyti genetikos principus. Veisėjai turi turėti teorinių ir siekti praktinių žinių apie kergimą, vaikingos kalės priežiūrą, gimdymą, vados auginimą bei turėti galimybes visą tai atlikti. Patyrę veisėjai paprašyti pagalbos turėtų padėti veisėjams naujokams. Naujokai savo ruožtu turėtų siekti patyrusių veisėjų pagalbos. Rekomenduojama išklausyti LKD organizuojamus seminarus apie veisimą bei susipažinti su informacija šia tema.

40.  Veisiant šunis, ŠZMK narys privalo griežtai laikytis LKD ir klubo nustatytų reikalavimų.

41.   Suvokdamas paveldimų ligų pavojų veislei, ŠZMK narys praneša veisėjui apie pasireiškusias jo išveistiems šuniukams galimai paveldimas ligas.

42.  Prieš planuojant kergimus, veisėjas pirmiausia atlieka rekomenduotinus (bakteriologinius, babeziozės, chlamidijozės, herpeso ir kt.) tyrimus, atlieka dehelmintizaciją ir įvertina kalės sveikatos būklę, amžių ir turėtų vadų kiekį.

43.  Rekomenduojama, kad zenenhundų kalė neturėtų daugiau 4 vadų, priklausomai nuo kalės būklės šis skaičius gali būti mažesnis arba didesnis.

44.  Rekomenduojama, kad tuo atveju, kai vadoje buvo 9 ir daugiau šuniukų, kitą kergimą atlikti ne anksčiau nei po 12 mėnesių.

45.  ŠZMK narys įsipareigoja nekartoti tos pačios poros kergimo, jei vadoje buvo apsigimimų.

46.  Veisėjai turi informuoti savo turimų šunų veisėjus bei savo išveistų šunų šeimininkus apie bet kurias savo šunų ar jų linijoje esančias ligas, siekiant padėti savininkams prižiūrėti savo šunis bei veisėjams koreguoti savo veisimo programas.

47.  Veisėjui rekomenduojama patikrinti savo planuojamus veisti šunis ir įvertinti informaciją apie jų artimus giminaičius, siekiant nustatyti, ar jie neserga (ar yra nešiotojai) paveldimomis ligomis, kurioms egzistuoja diagnostiniai tyrimai. Tokios paveldimos ligos apima, bet neapsiriboja klubų ir alkūnių displaziją, akių, širdies, skydliaukės ligas, von Willebrand ligą, degeneratyvinę mielopatiją.

48.  Idealiai veisimui turi būti naudojami šunys nuo 2 metų amžiaus, turintys stabilią psichiką, gerą temperamentą, taisyklingą anatomiją, nepaveikti jokių žinomų paveldimų ligų ar trūkumų. Veisimui turi būti naudojami šunys, pakankamai suaugę ir subrendę tam, kad tai nepaveiktų jų vystymosi, ir kad galima būtų įvertinti jų tipą, temperamentą, sveikatą.

49.  Neturi būti kergiami du individai, turintys vienodą fizinį ar psichinį trūkumą ar ligą.

50.  Neturi būti veisiami šunys/kalės, kurie sukergti su skirtingais šunimis/kalėmis visose kombinacijose perdavė tam tikras ligas ar veislės broką.

51.   Veisėjai privalo laikytis LKD reikalavimų, susijusių su vados registravimu, užtikrindami, kad visi jų išveisti šuniukai gautų tik FCI pripažįstamus kilmės dokumentus.

52.  Aiškiai baikštūs ar agresyvūs šunys neturi būti veisiami.

53.  Veisėjai turi būti atviri ir sąžiningi su visais potencialiais jų šuniukų pirkėjais ir kitais veisėjais, neslėpdami informacijos apie veisiamų šunų linijose egzistuojančias paveldimas ligas ar trūkumus.

54.  Užsiimdamas veisimu, ŠZMK narys išlieka lojalus klubui, praneša klubui apie sėkmingus kergimus, registruoja vadas per klubą.

55.  Kaip atsakingas esamas ar būsimas veislinio patino šeimininkas ŠZMK narys įsipareigoja:

55.1.        nekergti patino, jei jis neatitinka LKD veisimo nuostatuose nustatytų reikalavimų;

55.2.       atsisakyti kergti kalę, jei ji neturi FCI pripažįstamų kilmės dokumentų, yra blogos psichinės ar fizinės sveikatos ar nepraėjusi reikalingų pagal LKD veisimo nuostatas sveikatos testų, neturi Kergimo sutarties;

55.3.       neskatinti kalės šeimininkų kergti kalę, jei jie neturi laiko, vietos ir kitų išteklių ir negali sudaryti tinkamų sąlygų vados auginimui;

55.4.       informuoti kalės savininką iš anksto, jei jam priklausantis patinas turėjo su veisimu susijusių problemų praeityje;

55.5.       pasirašyti kergimo sutartį, kurioje numatyti, kad šuniukai turi gauti FCI pripažįstamus dokumentus.

56.  Veisėjui ar reproduktoriaus savininkui rekomenduojama užtikrinti, kad jų šuo (kalė) nebūtų kergiama(s) su šuniu (kale), kurio savininkas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šuniukų brokeriu, šuniukų fabriku (puppy mill), naminių gyvūnų parduotuvėmis, didmenine prekyba šuniukais ar panašia komercine veikla.

57.  Veisėjas ar reproduktoriaus savininkas turi užtikrinti, kad veisimas vyktų laikantis šio Kodekso reikalavimų, nepaisant to, ar abejų šunų savininkai priklauso Klubui. Jie taip pat pagal galimybes turėtų užtikrinti, kad išveisti šuniukai būtų auginami, parduodami ir laikomi laikantis šio Kodekso.

Šuniukų pardavimas

Parduodamas savo išveistus šuniukus, ŠZMK narys įsipareigoja:

58.  neatskirti šuniuko nuo vados anksčiau nei jam sueis 2 mėnesiai;

59.  atsakingai rinktis būsimus šuniukų šeimininkus, imtis visų protingų priemonių įsitikinti, kad galimi būsimi šeimininkai turi pakankamai esminių žinių apie zenenhundų priežiūrą ir auklėjimą ir kad jie galės suteikti gyvūnui tinkamas gyvenimo sąlygas;

60.  pasirašyti su pirkėju sutartį, kurioje būtų nurodyti tiek pirkėjo, tiek pardavėjo įsipareigojimai, garantijos, lūkesčiai;

61.   suteikti rašytinę informaciją apie šuniuko mitybos poreikius bei nukreipti šuniuko pirkėjus atsakingos šuns savininkystės linkme. Konsultuoti naujuosius šuniuko šeimininkus visais su šuniuku susijusiais klausimais bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo jo amžiaus;

62.  neparduoti sergančio ar traumuoto šuniuko neįspėjus apie tai pirkėjo. Perduoti visą medicininę informaciją apie šuniuką naujiems šeimininkams;

63.  užtikrinti, kad naujasis šeimininkas gaus visus tiesiogiai su LKD susijusius dokumentus, o jei šuns perdavimo momentu tai neįmanoma, raštu įsipareigoti tai atlikti, atsiradus galimybei;

64.  susidarius situacijai, kai šuniuko šeimininkai nebegali jo laikyti, visokeriopai padėti jiems surasti naujus namus šuniukui ar jį susigrąžinti;

65.  garbingai informuoti potencialius savininkus ar veisėjus apie genetinius trūkumus, pasitaikiusius jo veistose vadose;

66.  neparduoti jokio šuns jokiems perpardavinėtojams, aukcione ar neperduoti kaip prizo bet kokios rūšies varžybose;

67.  užtikrinti, kad parduodant netinkamą veisimui šuniuką pardavimo sutartyje būtų nurodyta, kad jis negali būti kergiamas, atžymėti tai kilmės dokumentuose; gali būti numatytas savininkui įsipareigojimas sterilizuoti;

68.  garantuoti šuniuko sveikatą mažiausiai 72 valandas po pardavimo, šuniukui susirgus per šį laiką, įsipareigoti atlyginti gydymo išlaidas ar kitaip atsiskaityti su pirkėju, jei veterinarijos gydytojo būtų patvirtinta, kad šuniukas susirgo dėl veisėjo kaltės;

69.  neteikti pirkėjams (ar potencialiems pirkėjams) žinomai melagingos informacijos apie šuniuko sveikatą, kokybę, tinkamumą parodoms, sportui ar kitai veiklai.

Bendravimas su kitomis kinologinėmis organizacijomis

70.  ŠZMK nariai suvokia esą tuo pačiu Lietuvos kinologų draugijos bei Tarptautinės kinologinės federacijos nariais ir gerbia šias organizacijas.

71.   ŠZMK nariai klubo vardu bendrauja su LKD ir FCI tik turėdami tam tikrus įgaliojimus ir suderinę teikiamą informaciją ir išreiškiamą poziciją su ŠZMK.

Baigiamosios nuostatos

72.  Šiurkščiai pažeidus šio Kodekso nuostatas, pažeidimą svarsto ŠZMK Tarybos sudaryta iš nepriklausomų (kiek tai įmanoma) klubo narių komisija.

73.  ŠZMK nariai supranta, jog šis Kodeksas negali apimti visų galinčių atsitikti atvejų, todėl elgiasi vadovaujantis visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės sampratomis bei teisės aktais.

74.  Bet kuris ŠZMK narys gali pateikti pasiūlymus dėl Kodekso pakeitimo ir papildymo, tokį pasiūlymą ŠZMK Taryba privalo apsvarstyti artimiausiame posėdyje.

 ______________

Skaityti 11441 kartai Atnaujinta 15 vasario 04, Trečiadienis 12:49
Daugiau šioje kategorijoje: « Apie klubą Taryba 2016-2019 »